Projekt adopce významných hrobů

Základní pojmy:

Adopcí hrobu se rozumí akt uzavření smlouvy o nájmu hrobového zařízení, tedy především náhrobku, nebo uzavření smlouvy darovací. Předmětem smlouvy o nájmu je závazek nájemce o tento náhrobek řádně pečovat, tedy i zajistit jeho opravu a údržbu po celou dobu nájmu.

Předmětem smlouvy darovací je finanční dar určený na opravu anebo údržbu konkrétního hrobového zařízení a to ve výši min. 75% odhadovaných nákladů na opravu konkrétního hrobového zařízení. Tyto opravy a údržbu pak zajišťuje z těchto prostředků SPH.

Adopcí hrobu je v obou případech garantováno, že předmětné hrobové místo nebude pronajímáno nejméně po dobu 10 let a hrobové zařízení zůstane po tuto dobu majetkem hl. města Prahy.

Záznam o adopci zůstává v evidenční složce hrobu, čímž je zajištěno, že i po uplynutí doby tohoto pronájmu bude hřbitovní správa motivována hledat alternativy k běžnému pronájmu tak, aby bylo zachováno stávající hrobové zařízení a pieta zde pohřbených.

Pro zařazení hrobu do tohoto projektu musí splňovat alespoň jednu ze skutečností uvedených v bodech 1 – 3 a vždy podmínku uvedenou v bodě 4:

 • 1. V tomto hrobu jsou uloženy ostatky osoby, která byla prokazatelně významnou osobou v oblasti kultury, vědy, politiky, náboženství či v ostatních oblastech společenského života nebo významnou osobou z historického hlediska.
 • 2. Součástí hrobu je hrobové zařízení s vysokou uměleckou či historickou hodnotou.
 • 3. Hrob byl navržen fyzickou nebo právnickou osobou na zařazení hrobu do Projektu s jednoznačným úmyslem o tento hrob pečovat či hrob rekonstruovat.
 • 4. Hrobové místo není v nájmu fyzické nebo právnické osoby – jedná se o "volný hrob“.

 1. Postup adopce:

 2. Hroby zařazené do Projektu jsou zveřejněny na webových stránkách SPH (www.hrbitovy-adopce.cz) a případně na k tomu určených veřejných místech. Seznam je pravidelně aktualizován.

 3. Hrobová zařízení významných hrobů jsou nabízena k adopčnímu nájmu za účelem zajištění jejich rekonstrukce, opravy či údržby, které hradí a zajišťuje adopční nájemce. Veškeré práce na adoptovaných náhrobcích mohou být prováděny pouze se souhlasem SPH. Nájemné je stanoveno ve výši odpovídající výši nájmu hrobového místa a služeb s nájmem spojených, dle platného ceníku SPH ve stejné výměře jakou má hrobové místo, na němž se nachází předmětné hrobové zařízení. 

 4. Hrobová zařízení významných hrobů mohou být vyjmuta z režimu adopčního nájmu a opravena prostřednictvím SPH v případě, že zájemce projeví vážný úmysl darovat finanční částku na opravu hrobu v minimálně 75% výši odhadovaných nákladů na opravu konkrétního hrobového zařízení. 

 5. Uzavření smluv o adopčním nájmu či darovacích smluv je možné nejdříve 30 kalendářních dní po zveřejnění významného hrobu zařazeného do Programu adopcí a to s prvním zájemcem, který písemně projeví vážný úmysl o adopci a zajištění oprav a údržby náhrobku. Upřednostněni jsou vždy zájemci, kteří v této lhůtě prokážou příbuzenské vazby s osobností, jejíž ostatky se nacházejí ve významném hrobu.

 6. Nájemci a dárci vždy obdrží v souladu s platnými smlouvami certifikát o adopci, který vystaví pověřený zaměstnanec SPH zodpovědný za koordinaci Projektu.

  Zároveň bude u adoptovaného hrobu v nejbližším možném termínu osazen adopční medailon (neurčí–li adopční nájemce či dárce jinak) a to  nejpozději do 6 měsíců od uzavření adopční smlouvy.


 7. Více informací:

 8. V případě zájmu o podrobnější informace o Projektu kontaktujte koordinátorku paní Oldřišku Dvořáčkovou:
 9. e-mail: adopce@hrbitovy.cz
 10. telefon: +420 272 011 121
 11. korespondenční adresa:
 12. Správa pražských hřbitovů, p.o.
 13. Projekt adopce P.O. box 128 
 14. 130 00 Praha 3